خاطرات بد ، احساس خوب!
آیا تا به حال به این فکر کرده اید که ذهن ، چگونه موضوعات مختلف را ثبت و ضبط می کند؟ به روش پردازش اطلاعات در مغز فکر کرده اید؟به این موضوع اندیشیده اید که چگونه می توانیم یک خاطره را به یاد آوریم؟ و این که چگونه یک خاطره می تواند حالمان را دگرگون نماید؟
به طور کلی هر خاطره از دو بخش تشکیل شده است.بخش اول، محتوای آن خاطره است . محتوا یعنی اتفاقاتی که در آن خاطره رخ داده، اشخاصی که حضور داشته اند، مکانی که در آن ، خاطره مورد نظر اتفاق افتاده ، اشیاء موجود و ... وبخش دوم که به آن ساختار خاطره می گوییم.
در NLP (برنامه ریزی عصبی –کلامی) به این بخش ساختاری توجه ویژه ای شده است و در حقیقت برای ایجاد تغییرات احساسی و عاطفی ، روی این بخش، عملیات تغییر صورت می گیرد.......