شاید بارها عباراتی از این قبیل را شنیده باشید که "فلانی آینده روشنی دارد " یا " گذشته اش درخشان است" چنین اظهاراتی تنها یک تشبیه ساده نیست بلکه بیانگر طرز فکر و احساس عمیق گوینده است
از این تشبیهات می توانید به منزل کلیدی استفاده کنید و یاد بگیرید که به کمک آنها نحوه ادراک و احساس خود را عوض کنید
به عنوان مثال هم اکنون واقعه خوشایند و دلپذیری را که در آینده برایتان اتفاق خواهد افتاد در نظر مجسم کنید و سپس آن تصویر را در نظرتان روشن و درخشان سازید و ببینید که چگونه احساستان تغییر می کند آیا هنگامی که آن تصویر را روشنتر می کنید در نظرتان دوست داشتنی تر جلوه نمی کند ؟بیشتر مردم در برابر تصاویر روشنتر و عده کمی از افراد در برابر تصاویر تاریکتر واکنش قویتری نشان می دهند .
اکنون یکی از خاطرات خوش و دلپذیر گذشته خود را به طور دقیق به یاد آورید و آن را در نظرتان پر رنگتر و واضح تر نمایید یک خاطره روشن و رنگین تا چه حد می تواند در شدت واکنشتان نقش داشته باشد ؟اگر در هنگام پر رنگ کردن تصاویر احیانا تغییری در احساستان پیدا نشد همان خاطره را به صورت "سیاه و سفید "مجسم کنید وقتی تصویر در نظرتان رنگ خود را از دست می دهد معمولا واکنش شما نیز نسبت به آن ضعیفتر می شود .
از تمثیلهای متعارف دیگر یکی هم این است که می گویند "جرقه ای در زندگی خودت ایجاد کن "اکنون به خاطره دلپذیر دیگری فکر کنید سپس تک تک اجزائ آن خاطره را با ذرات ریز و درخشان جرقه مانند روشن سازید و توجه کنید که این عمل چه تاثیری بر شدت احساستان می گذارد (شرکت های تبلیغاتی تلویزیونی و طراحان لباسهای پولک دار این نکته را خوب فهمیده اند.)
گاهی در مورد وقایع نامطلوب به ما نصیحت می کنند که "گذشته ها را پشت سر بگذار "اکنون به خاطره ناخوشایندی فکر کنید که یادآوریش هنوز هم شما را می آزارد آن تصویر را در کجا می بینید و فاصله اش تا شما چقدر است ؟احتمالا در نزدیکی و در مقابلتان
است اکنون آن تصویر را حرکت داده به پشت سرتان منتقل کنید این عمل تا چه حد در احساستان نسبت به آن خاطره موثر است ؟
اینها مثالهای بسیار اساسی و ساده ای است که در سالهای اخیر توسط ریچارد بندلر ابداع شده است و نشان می دهد که الگوهای نوین "ان ال پی "در زمینه "کیفیت های فرعی "تا چه حد ساده و نیرومندند یکی از اولین نظراتی که در "برنامه ریزی عصبی کلامی "مطرح شد موضوع "تحلیل تجسم ذهنی بر پایه حواس پنجگانه "است هر نوع ادراک ما از جهان خارج بر پایه دستگاه های حسی ماست (تصاویر بصری و اصوات قابل شنیدن و احساس لامسه ) در ده سال گذشته بیشتر تعالیم "ان ال پی "شامل یافتن راههای سریع و عملی برای استفاده از تجسم ذهنی برای تغییر احساس و رفتار بوده است .احساسات مربوط به حواس پنجگانه دارای تقسیمات کوچکتر و دقیقتری هستند که کیفیت های فرعی نامیده می شوند به عنوان مثال بعضی از کیفیت های فرعی بصری عبارتند از رنگ اندازه فاصله موقعیت محلی و وضوح تصویر. دانش مربوط به کیفیت های فرعی به طرزی سریعتر و آسانتر و مشخص تر دریچه تازه ای را در قلمرو الگوهای تغییر به روی ما می گشاید. به عنوان مثال هم اکنون واقعه خوشایند و دلپذیری را که در آینده برایتان اتفاق خواهد افتاد در نظر مجسم کنید و سپس آن تصویر را در نظرتان روشن و درخشان سازید و ببینید که چگونه احساستان تغییر می کند آیا هنگامی که آن تصویر را روشنتر می کنید در نظرتان دوست داشتنی تر جلوه نمی کند ؟بیشتر مردم در برابر تصاویر روشنتر و عده کمی از افراد در برابر تصاویر تاریکتر واکنش قویتری نشان می دهند .
اکنون یکی از خاطرات خوش و دلپذیر گذشته خود را به طور دقیق به یاد آورید و آن را در نظرتان پر رنگتر و واضح تر نمایید یک خاطره روشن و رنگین تا چه حد می تواند در شدت واکنشتان نقش داشته باشد ؟اگر در هنگام پر رنگ کردن تصاویر احیانا تغییری در احساستان پیدا نشد همان خاطره را به صورت "سیاه و سفید "مجسم کنید وقتی تصویر در نظرتان رنگ خود را از دست می دهد معمولا واکنش شما نیز نسبت به آن ضعیفتر می شود .

از تمثیلهای متعارف دیگر یکی هم این است که می گویند "جرقه ای در زندگی خودت ایجاد کن "اکنون به خاطره دلپذیر دیگری فکر کنید سپس تک تک اجزائ آن خاطره را با ذرات ریز و درخشان جرقه مانند روشن سازید و توجه کنید که این عمل چه تاثیری بر شدت احساستان می گذارد (شرکت های تبلیغاتی تلویزیونی و طراحان لباسهای پولک دار این نکته را خوب فهمیده اند.)

گاهی در مورد وقایع نامطلوب به ما نصیحت می کنند که "گذشته ها را پشت سر بگذار "اکنون به خاطره ناخوشایندی فکر کنید که یادآوریش هنوز هم شما را می آزارد آن تصویر را در کجا می بینید و فاصله اش تا شما چقدر است ؟احتمالا در نزدیکی و در مقابلتان
است اکنون آن تصویر را حرکت داده به پشت سرتان منتقل کنید این عمل تا چه حد در احساستان نسبت به آن خاطره موثر است ؟

 
اینها مثالهای بسیار اساسی و ساده ای است که در سالهای اخیر توسط ریچارد بندلر ابداع شده است و نشان می دهد که الگوهای نوین "ان ال پی "در زمینه "کیفیت های فرعی "تا چه حد ساده و نیرومندند یکی از اولین نظراتی که در "برنامه ریزی عصبی کلامی "مطرح شد موضوع "تحلیل تجسم ذهنی بر پایه حواس پنجگانه "است هر نوع ادراک ما از جهان خارج بر پایه دستگاه های حسی ماست (تصاویر بصری و اصوات قابل شنیدن و احساس لامسه )
در ده سال گذشته بیشتر تعالیم "ان ال پی "شامل یافتن راههای سریع و عملی برای استفاده از تجسم ذهنی برای تغییر احساس و رفتار بوده است .احساسات مربوط به حواس پنجگانه دارای تقسیمات کوچکتر و دقیقتری هستند که کیفیت های فرعی نامیده می شوند به عنوان مثال بعضی از کیفیت های فرعی بصری عبارتند از رنگ –
اندازه فاصله موقعیت محلی و وضوح تصویر. دانش مربوط به کیفیت های فرعی به طرزی سریعتر و آسانتر و مشخص تر دریچه تازه ای را در قلمرو الگوهای تغییر به روی ما می گشاید.
 
منبع :  کتاب جادوی کامیابی- ریچارد بندلر و جان گریندر - هومن مجرد زاده کرمانی
آموزش ان ال پی