• شاید بارها عباراتی از این قبیل را شنیده باشید که "فلانی آینده روشنی دارد " یا " گذشته اش درخشان است" چنین اظهاراتی تنها یک تشبیه ساده نیست بلکه بیانگر طرز فکر و احساس عمیق گوینده است از این تشبیهات می توانید به منزل کلیدی استفاده کنید و یاد بگیرید که به کمک آنها نحوه ادراک و احساس خود را عوض کنید