• " ان ال پی " علم و هنر رسیدن به کمال و موفقیت است و از مطالعه اشخاصی که در زمینه های مختلف به نتایج چشمگیر رسیده اند حاصل شده است.
    ان ال پی کاربردی است . مجموعه ای از الگوها ، مهارتها و شیوه هایی است برای درست اندیشیدن و درست رفتار کردن.
    هدف ان ال پی مفید و موثر واقع شدن است.
    هدف آن وسیع کردن دامنه انتخاب و بهبود کیفیت زندگی است.
    ان ال پی به شما نشان می دهد که چگونه موفقیتهای خود را درک کنید و از آن الگو بسازید