• آمیخته بازاریابی (Marketing Mix )

    ابزار اصلی بازاریابی که خلاصه فعالیت فروشنده است را در این موارد که اصطلاحا "4 Ps " نامیده می شود ، می توان گنجاند:

    1- استراتژی تولید Product Strategy
    2- استراتژی قیمت Price Strategy
    3- استراتژی توزیع Place Strategy
    4- استراتژی ترویج یا ارتقاء Promotion Strategy