آموزش کاربردی

- فروش ، بازاریابی و مشتری مداری
ت
- مهارتهای ارتباطی و مذاکره

- رشد و تحول شخصی و NLP

- بازاریابی شبکه ای